LATEST POSTS

10/recent/ticker-posts

DSC PET MODEL TEST || PET GRAND TEST - 1 ( PART -3, 20.04.2022)

PET GRAND TEST - 1 ( PART -3, 20 BITS)

DSC PET MODEL TEST || PET GRAND TEST - 1 ( PART -3, 20.04.2022)pet-DSC PET MODEL TEST || PET GRAND TEST - 1

నిన్నటి తరువాయి

41. రక్తములో అధిక పరిమాణములో యూరియా కలిగిఉండు స్థితిని  విధముగా పిలుచుదురు.

1. హేమతురియ                       

2.యురీమియా

3. గౌట్ వ్యాది                            

4.అతిమూత్ర వ్యాది


42. నాడి కణం లో నిస్సల్ కణికలు ఉండు ప్రదేశం.

1. కణదేహం                                         

2.ఆక్సాన్

3. డెన్డ్రైట్స్                                             

4. సినాప్సిస్


43. శరీరం యొక్క బాధనొప్పిఆకలి,దప్పికకోపంఆనందం అనునవి నియంత్రించు మెదడు యొక్క భాగం?

1. అనుమస్తిష్కం                                  

2.థాలమాస్

3. హాయ్పోథాలమాస్                           

4.సేరిబెల్లం


44. ఖడ్గం ఆకారములో ఉండు ఎముక.

1. మాన్దిబుల్                                        

2. మాక్సిల్లా

3. ఉరోస్థి                                               

4.ఫిమేర్


45. క్రింది వానిలో Hind limb (కాళ్ళలో)ఉండు ఎముకలు?

1. Femur, Tibia, Fibula

2. Femur, Radius, Ulna

3. Femur, Humorous, Ulna

4. Femur, Carpals Phalange’s


46. శరీర కదలికలను అన్ని కోణములలో కదల్చుటకు విలుఅగు కీళ్ళు రకము.

1. మడతబందు                                   

 2.బొంగరం

3.జారుడు                               

 4.బంతిగిన్నె


47. కండరములోని ప్రతి కండర కణమును కప్పుతూ ఉండు త్వచము.

1. Epimysium                        

2.Perimysium

3. Sarcolemma                     

4.Endomysium


48. Deltoid కండరంయొక్క ఆకారం.

1. చతురస్రం                            

 2.దీర్గచతురస్రం

3. త్రికోణం                                 

4.ఈక  


59. కండర నొప్పికి (Muscle soreness) గల ప్రధాన కారణం?

1. ATP లోపించుట                 

2.లాక్టిక్ ఆమ్లం పేరుక పోవుట

3.కండరం అదిక సంకోచం చెందుట

4. నిర్జలికరణం


50. శరీర భాగాలను మధ్య అక్షంనుండి దూరముగా తిసుకపోవుటనే

1. Flexion                             

 2.Extention

3. Abduction             

4.Pronation


51. న్యూటన్ గమన సూత్రములో భాగముగా ఒక నిచ్చల వస్తువుపైన బాహ్యబలం ప్రయోగించనంత వరకు  వస్తువు యొక్క స్థితిలో మార్పు ఉండదు అను తెలుపు నియమం?

1. Law of Force        

2. Law of Inertia

3. Low of Acceleration       

4. Low of Action and Reaction


52.మూడవ రకం తులాదండములో బలము అనునది.

1.తులాదండం కుడివైపు ఉండును

2.తులాదండం ఎడమవైపు ఉండును

3. తులాదండం మధ్యలో ఉండును

4. తులాదండం అన్నివైపులా ఉండును


53.అధిక సహన శక్తి ప్రదర్శించుటకు కండర రకము  విధముగా ఉండవలెను?

1. Slow twitch                       

2. Fast twitch

3. Fast twitch Type I  

4. Fast twitch Type II


54. వ్యాయమ విద్య అనునది సాదారణ విద్యలో ఒక భాగందీనిలో శరీరంలోని పెద్ద కందరములని వినియోగించి వాటి ద్వారా విద్యార్ధి స్పందను తెలుసుకొనుటకు తోడ్పడును అని చెప్పిన వారు.

1.వోల్టర్                                    

2.సుర్జెట్

3. J.B నాష్                              

4. J.F విలియమ్స్


55. J.B నాష్   ప్రకారం వ్యాయమ విద్య లక్ష్యం కానిది?

1.అవయవాల అబివృద్ది            

2. నాడి కండర అబివృద్ది

3.సాంస్కృతిక అబివృద్ది 

4.ఉద్వేగాల అబివృద్ది


56. వ్యాయమ విద్య సూత్రాలను  క్రింది శాస్త్రీయ ఆధారాల నుండి రూపొందించడం జరిగినది?

1.తత్వశాస్త్రంమనోవిజ్ఞానశాస్త్రం

2. తత్వశాస్త్రంశరిరదర్మశాస్త్రం

3. తత్వశాస్త్రంవిజ్ఞానశాస్త్రం

4. తత్వశాస్త్రంసంఖ్యాశాస్త్రం


57.  విద్యార్ధిలోని వివిధ శారీరక లోపాలను తొలగించుటకు అవలంభించవలసిన వ్యాయమవిద్య కార్యక్రమం.

1. Games and Sports                

2. Gymnastics

3. Self-defensive activities   

4. Corrective Exercises


58. వ్యాయమవిద్య పదజాలం అయిన వ్యాయమ సంస్కృతి (Physical culture) వలన కలుగు ప్రయోజనం.

1.ఆరోగ్య అబివృద్ది                     

2.అందమైన శరీరం

3. సమతుల్యత                                    

4.వినోదం


59. Philosophy అను గ్రీకు పాదములో Philo అనగా అర్దము.

1.ప్రేమ                                     

2. జ్ఞానం

3. విలువలు                             

4.సమాజం


60. సత్యం యొక్క వివరణజ్ఞానం యొక్క విలువలను తెలుపు తత్వశాస్త్ర విభాగం.

1. మెటాఫిజిక్స్                         

2.  ఎపిస్ట్మలాజి

3. ఆక్సాయాలజి                                   

4. ఎథిక్స్


DSC PET MODEL TEST || PET GRAND TEST - 1

DSC PET MODEL TEST || PET GRAND TEST - 1


Following yesterday


41. A condition in which there is a high level of urea in the blood is called.

1. Hematuria

2.Uremia

3. Gout

4. Urinary tract infection


42. The location of nissal granules in a nerve cell.

1. Cell body

2.Axon

3. Dendrites

4. Synapsis


43. Control the body's pain, pain, hunger, thirst, anger, pleasure, which part of the brain?

1. The cerebellum

2.Thalamus

3. Hypothalamus

4. Seribelam


44. Sword-shaped bone.

1. Mandible

2. Maxilla

3. Urosthi

4.Fimmer


45. Which of the following is a hind limb bone?

1. Femur, Tibia, Fibula

2. Femur, Radius, Ulna

3. Femur, Humorous, Ulna

4. Femur, Carpals Phalange’s


46. ​​The type of joints that can be used to move body movements at all angles.

1. Folding

 2.Bongaram

3.Slip

 4.Ball


47. The skin that covers every muscle cell in the body.

1. Epimysium

2.Perimysium

3. Sarcolemma

4.Endomysium


48. The shape of the deltoid muscle.

1. Square

 2. Rectangle

3. Triangle

4.Eka


59. What is the leading cause of muscle soreness?

1. ATP deficiency

2. Lactic acid depletion

3. Excessive contraction of the muscle

4. Dehydration


50. Do not move body parts away from the middle axis

1. Flexion

 2.Extention

3. Abduction

4.Pronation


51. Newton's law of motion states that the position of an object does not change until external force is applied to it as part of the law of motion?

1. Law of Force

2. Law of Inertia

3. Low of Acceleration

4. Low of Action and Reaction


52. The third type is the force in the balance.

1.The balance is on the right

2.The balance is on the left

3. The balance is in the middle

4. The balance is on all sides


53.What kind of muscle should be like this to exhibit high endurance?

1. Slow twitch

2. Fast twitch

3. Fast twitch Type I

4. Fast twitch Type II


54. Exercise education is a part of general education in which those who utilize the large muscles in the body help to know the response through them.

1.Wolter

2.Surjet

3. J.B. Nash

4. J.F. Williams


55. Is physical education non-target according to J.B. Nash?

1. Organ development

2. Nerve muscle development

3.Cultural development

4.Emotion development


56. The principles of exercise education were formulated from the following scientific evidence?

1.Philosophy, Psychology

2. Philosophy, physiology

3. Philosophy, science

4. Philosophy, Statistics


57. Exercise education program to be adopted to eliminate various physical defects in the student.

1. Games and Sports

2. Gymnastics

3. Self-defensive activities

4. Corrective Exercises


58. Benefit from Physical culture, the terminology of physical education.

1.Health development

2.Beautiful body

3. Balance

4.Entertainment


59. Philosophy means Philo in Greek.

1.Love

2. Knowledge

3. Values

4.Community


60. Explanation of truth, values ​​of knowledge White philosophy section.

1. Metaphysics

2. Epistemology

3. Oxylogy

4. Ethics

Post a Comment

0 Comments